KDE SE POUŽITÝ OLEJ STÁVÁ ZDROJEM

V rámci našeho holistického přístupu k recyklaci použitého oleje jako zdroje hraje sběr olejového odpadu v našem hodnotovém řetězci mimořádnou roli. Poskytujeme inovativní a bezpečná řešení pro likvidaci olejového odpadu. K tomuto účelu používáme moderní, specializovaný vozový park určený pro sběr po celé zemi. Díky plošnému pokrytí v České republice jsme schopni zajistit spolehlivou likvidaci pro společnosti všech průmyslových odvětví a všech velikostí. K tomu máme potřebné licence a povolení.

AVISTA OIL S.R.O.
Semtín 111
Pardubice 533 53
info@avista-oil.cz

Kontakty

SPECIALISTY VE VŠECH OBLASTECH


AVISTA OIL není jenom specialistou na sběr a přepracování odpadních minerálních olejů. Svým zákazníkům nabízí širokou paletu dalších služeb především z oblasti likvidace nebezpečných odpadů. Ať to jsou použité olejové či vzduchové filtry, brzdové a chladící kapaliny, sorbenty nebo také obaly znečištěné ropnými látkami. AVISTA OIL zajistí likvidaci emulzí a zaolejovaných vod. Zákazník se na nás může obrátit se žádostí o přepravu nebezpečných odpadů (ADR/RID) a to od malého množství až po přepravu cisternovými vozy či vagóny.

KONTROLA KVALITY

BEZPEČNOST A KVALITA HRAJE U NÁS ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU

Jako výrobní společnost a poskytovatel ekologických služeb se snažíme vždy poskytovat vynikající kvalitu. Zaručujeme to prostřednictvím vhodných systémů řízení v našich procesech, jako jsou systémy řízení kvality. Tato opatření pro zajištění kvality máme certifikována. Zahrnují neustálé zlepšování výkonu. Při výběru našich obchodních partnerů přikládáme těmto kritériím velký význam.

Společnost AVISTA OIL Vám nabízí tyto služby z oblasti odpadového hospodářství

Sběr olejů

Společnost AVISTA OIL je oprávněna na základě rozhodnutí KÚ Pardubického a Olomouckého kraje sbírat, vykupovat kapalné odpady a využívat je k regeneraci. Sbíráme a vykupujeme odpadní oleje zařazené pod následujícími kódy odpadů:

 • 120107 odpadní minerální řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
 • 130110 nechlorované hydraulické minerální oleje
 • 130111 syntetické hydraulické oleje
 • 130112 snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
 • 130113 jiné hydraulické oleje
 • 130205 nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje
 • 130206 syntetické motorové, převodové a mazací oleje
 • 130207 snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
 • 130208 jiné motorové, převodové a mazací oleje
 • 130307 minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
 • 130308 syntetické izolační a teplonosné oleje
 • 130309 snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
 • 130310 jiné izolační a teplonosné oleje
 • 130401 oleje ze dna lodí a vnitrozemské plavby
 • 130403 oleje ze dna jiných lodí
 • 130506 olej z odlučovačů oleje
 • 130701 topný olej a motorová nafta
 • 130703 jiná paliva (včetně směsí)
 • 160708 odpady obsahující ropné látky
 • 190207 olej a koncentráty ze separace
 • 200125 jedlý olej a tuk
 • 200126 olej a tuk neuvedený pod č. 200125
   
Režim nebezpečných odpadů

Společnost AVISTA OIL zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů, konkrétně odpadních olejů na území celé ČR. Svoz a odvoz provádíme na základě platných povolení ke sběru a výkupu odpadů. Příjemci této služby jsou jak velké průmyslové podniky, tak i menší firmy a drobní živnostníci.

Od 1. 1. 2017 končí přechodné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a vzniká dle § 40 povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Končí tak ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností.

 1. Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
 2. Odesílatel je povinen
  • každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
  • ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
  • v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
  • nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Odesílatelem je původce odpadů, nebo oprávněná osoba, která odpad odesílá ze své provozovny nebo zařízení. Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

Povinnosti podle bodu 1 a 2 může za odesílatele splnit příjemce.

Sběr znečištěných ropných látek

V rámci komplexnosti nabízených služeb z oblasti odpadového hospodářství zajišťuje společnost AVISTA OIL sběr znečištěných ropných látek.

Pokud máte zájem o likvidaci z Vašich provozů, kontaktujte naše pracovníky (kontakty). Pro cenovou kalkulaci je potřeba upřesnit, o jaký konkrétní odpad z ropných látek se jedná.

Sběr chladících a brzdových kapalin

Společnost AVISTA OIL v rámci nabídky kompletních služeb pro automobilové i jiné servisy a provozy nabízí odběr i dalších odpadních komodit.

Zajišťujeme sběr zejména použité chladící a brzdové kapaliny. V případě Vašeho zájmu se informujte o aktuální výkupní ceně u našich pracovníků (viz. Kontakty).

Sběr olejových filtrů

Pro autoservisy i jiné opravárny a provozy nabízí společnost AVISTA OIL v rámci svozu odpadních olejů sběr olejových i vzduchových filtrů. V případě Vašeho zájmu o svoz stačí vyplnit on-line objednávku, nebo kontaktovat naše pracovníky (Kontakty).

Sběr olejových obalů

Pro autoservisy i jiné opravárny a provozy nabízí společnost AVISTA OIL v rámci svozu odpadních olejů sběr znečištěných odpadů. V případě Vašeho zájmu o svoz stačí vyplnit on-line objednávku, nebo kontaktovat naše pracovníky.

Doprava ADR

Společnost AVISTA OIL disponuje rozsáhlým vozovým parkem, který vyhovuje Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 • skříňové nákladní automobily (Renault Master, Opel Movano, Renault Mascott, Renault Trafic)
 • tahače návěsů (Volvo, DAF)
 • návěsy (Kögel, Panav, Schmitz)
 • návěsy cisternové (Schmitz, Kobit)
 • cisternové nákladní automobily (DAF)
 • nosiče kontejnerových nástaveb (DAF, Iveco)

V případě Vašeho zájmu o kalkulaci přepravy kontaktujte naše pracovníky (Kontakty), rádi Vám připravíme cenově výhodnou nabídku.

Ekologické poradenství

Naši specialisté jsou připraveni nabídnout pomoc v oblastech práva a povinností v odpadovém hospodářství vyplývající z platné legislativy, ale i práva a povinností v ostatních oblastech životního prostředí, do kterého spadá zákon o obalech, vodách a ochraně ovzduší.

Vypracujeme za Vás:

 • žádosti, pro udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, ve smyslu zákona o odpadech
 • pomůžeme Vám se získáním notifikace, která Vám umožní přijímat nebo vyvážet nebezpečné odpady do zahraničí (v rámci EU)
 • připravíme Vám podklady a pomůžeme Vám získat zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, konkrétně z minerálních olejů