ŽIJEME UDRŽITELNOSTÍ

UDRŽITELNOST ZAČÍNÁ TAM, KDE ODPAD již NENÍ POSUZOVÁN JAKO ODPAD

Každý produkt má svůj účel použití. Jakmile použití produktu dosáhne svého konce nebo vlastnosti produktu již nezaručují jeho původní využití, stává se z něj obvykle odpad. Pokud jde o maziva, říká se tomu použitý olej. My tomu říkáme zdroj. Je to zdroj našeho integrovaného cyklu vytváření hodnot, který se stará o různé druhy použitého oleje. Zajistíme, aby se použitý olej dostal do recyklačního procesu a nebyl použit jinde nebo zbytečně. Náš proces regenerace je nejen prakticky bezodpadový, ale také nám umožňuje udržitelným způsobem uzavírat cyklus tím, že vyrábíme vysoce kvalitní základové oleje, které jsou pro výrobu maziv nezbytné.

UDRŽITELNOST

NA CO JSME ORIENTOVÁNI

Řídíme se mezinárodně platnými normami, jako je mezinárodně uznávaná deklarace lidských práv Organizace spojených národů, pracovními a sociálními standardy Mezinárodní organizace práce a zásadami ekologické a sociální odpovědnosti Global Compact​​​​​​​ pod záštitou OSN. Na naše akce se vztahují také národní zákony platné v oblasti uvedených právních oblastí. Svým udržitelným obchodním modelem a firemní politikou zaměřenou na budoucnost, jakož i souvisejícími investicemi a opatřeními přispíváme také k dosažení mezinárodně uznávaných cílů udržitelnosti (cílů udržitelného rozvoje).

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVO NA PRÁCI, SOCIÁLNÍ NORMY

Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů považujeme za základní zásadu veškeré obchodní činnosti. Práva zde popsaná nelze ignorovat ani oslabovat. To platí pro jednání společnosti AVISTA OIL vůči jejím zaměstnancům, mezi zaměstnanci mezi sebou, se svými obchodními partnery, pro obchodní partnery se svými zaměstnanci a při jednání se společností. Kromě toho jsou pro podnikatelskou činnost rozhodující základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (ILO). Konkrétně to v praxi znamená, že AVISTA OIL interně (a rovnocenné požadavky má na své obchodních partnery) 

 • Respektuje lidskou důstojnost
 • Zakazuje všechny formy dětské práce, nucené práce nebo obchodování s lidmi
 • Jakákoli forma diskriminace na základě rasy, barvy pleti, náboženství (vyznání víry), pohlaví, věku, národního původu (původu), zdravotního postižení, rodinného stavu nebo sexuální orientace je zakázána
 • Vyjádřit právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání
 • Je dodržován soulad s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLIMA

Otázky životního prostředí a klimatu jsou pro nás obzvláště důležité, protože náš cyklus vytváření hodnot odráží ochranu a pečlivé využívání přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme se zavázali, že se budeme vyhýbat odpadu, kde je jen to možné, a minimalizovat jej tam, kde mu nelze zabránit, nebo jej recyklovat. Zajišťujeme neustálé sledování a zlepšování zaváděním a údržbou vhodných systémů správy. Od našich obchodních partnerů požadujeme stejně pečlivé využívání zdrojů a ekologickou firemní politiku.

DLOUHODOBÁ EKONOMICKÁ ZISKOVOST

S vědomím, že podnikatelská aktivita v ekonomice volného trhu musí vytvářet ziskovost a prosperitu společnosti, jejích zaměstnanců a společnosti, hraje tento prvek udržitelnosti stejně důležitou roli v podnikové politice jako ostatní prvky. V podnikatelské činnosti lze pokračovat, pouze pokud převažuje ziskovost, a v této souvislosti může společnost dlouhodobě existovat. Nepovažujeme však tento prvek za důležitější než ostatní aspekty. Protože společnost může dlouhodobě přežít, pouze pokud existuje rovnováha mezi pěti prvky udržitelnosti. S ohledem na to je nutné vyvinout strategie ziskovosti, které existují v souladu s rovnováhou mezi prvky udržitelnosti.

KODEX CHOVÁNÍ

INTEGRÁLNÍ CHOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PODNIKŮ

Integrita je překrývání vlastních činů se zodpovědnými etickými myšlenkami, které člověk zastupuje. V našem kodexu chování popisujeme integritu a zákonné chování a požadujeme toto od našich zaměstnanců. Očekáváme také, že naši obchodní partneři budou splňovat stejné etické a právní normy, jaké jsme si stanovili. Zde by měly být mimo jiné zmíněny následující aspekty:

 • Zákaz podvodů, korupce, nezákonných darů, trestných činů
 • Dodržování antimonopolních předpisů
 • Dodržování daňových předpisů
 • Soulad s předpisy o ochraně údajů
 • Pečlivý výběr zaměstnanců a obchodních partnerů
 • Dodržování předpisů o sankcích a embargu
 • Zákaz podpory ozbrojených skupin v oblastech konfliktu

Stáhněte si kodex chování