NÁŠ SLOVNÍK UDRŽITELNOSTI

Co znamená udržitelnost? Odkud tento termín vlastně pochází? Co je to emisní certifikát? Když mluvíme o udržitelnosti, zajímají nás tyto a mnoho dalších otázek. Rádi bychom představili malý souhrn důležitých a často používaných termínů udržitelnosti a toho, jak je v AVISTA OIL definujeme.

AVIeCO2

AVIeCO2 je koncept AVISTA OIL pro udržitelnou tvorbu hodnot. Nejedná se o produkt, ale o koncept sběru a zpracování použitého oleje a používání udržitelných maziv v praxi.

CO2-ekvivalent

Ekvivalenty CO2 (CO2-ekv.) jsou měrnou jednotkou používanou ke standardizaci dopadu různých skleníkových plynů na klima. Každý skleníkový plyn má vliv na atmosféru, čímž napomáhá zvyšovat teplotu. Aby bylo možné najít měrnou jednotku, se kterou lze porovnávat různé efekty na atmosféru, použije se vliv oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny se s ním porovnávají. Takže člověk tvoří ekvivalenty CO2. Viz také potenciál globálního oteplování.

CO2 neutrální

Termín používaný k objasnění, že produkt, služba, proces nebo společnost nemají negativní uhlíkovou stopu. To však neznamená, že společnost /proces/ výrobek nevypouští žádný CO2 nebo jiné skleníkové plyny, ale pouze to, že emitované množství bylo neutralizováno, například prostřednictvím kompenzačních certifikátů.

Emisní certifikát

Tržní nástroj, pomocí něhož se mají snížit emise CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím chránit klima. Tato zásada určuje, kolik tun CO2 může skupina (společností) emitovat celkem. Každý, kdo patří do skupiny a ohřívá klima emisemi CO2, potřebuje emisní povolenku (= certifikát) na každou tunu vypuštěných CO2. Tyto certifikáty lze zakoupit na státem organizovaných aukcích (burza obchodování s emisemi). Pokud je CO2 emitován bez povolení, jsou účtovány sankce.

Potenciál globálního oteplování

Skleníkové plyny mají rozdílný potenciál globálního oteplování, takzvaný „potenciál globálního oteplování“ (GWP). Dopad oxidu uhličitého na klima slouží jako měřítko (GWP CO2 se rovná 1), tj. potenciál globálního oteplování jiných látek se měří relativně k CO2. Hodnota GWP / CO2-ekv. udává potenciál globálního oteplování látky a tím i její podíl na oteplování vzduchové vrstvy v blízkosti země. Viz také ekv. CO2.

Eutrofizace

Eutrofizace se týká akumulace živin v ekosystému nebo části ekosystému, např. vodních ploch. V moderní době se pod tímto termínem obvykle rozumí lidská dodávka živin (fosfátů, dusičnanů) z odpadních vod nebo prostřednictvím vstupu z intenzivně osetých zemědělských oblastí do vodních ploch. Důsledkem těchto akcí je nepřiměřeně vysoký podíl živin v půdě, vodě a rostlinách.

Podnebí

Klima je termín z meteorologie a popisuje složení a změny v zemské atmosféře za delší časové období. Klima má zase dopad na organismy na zemském povrchu (srážky, sluneční záření, teplota atd.). Je třeba rozlišovat mezi podnebím a počasím nebo povětrnostními vlivy, které popisují kratší časové období.

Klima neutrální

Výsledkem je, že společnost / proces / produkt / služba nezvyšuje množství plynů poškozujících klima v atmosféře. Viz také CO2 neutrální.

Klimatický certifikát

Potvrzení konkrétní úspory skleníkových plynů prokazatelnými kompenzačními opatřeními vedoucích k ochraně klimatu. Viz také kompenzační opatření.

Kompenzační opatření

Procesy / produkty / služby, které jsou škodlivé pro klima, jsou kompenzovány opatřeními, která mají účinek šetrný ke klimatu (= snižování emisí skleníkových plynů), např. investice do obnovy lesů, ekologizace uzavřených oblastí atd.

Udržitelnost

Neurčitý souhrnný termín pro akce, které odpovídají „principu udržitelnosti“. Poprvé byl použit v původní podobě v lesnictví k vysvětlení, jak lze dlouhodobě zajistit, aby les přežil. Při tom by nemělo být z lesa vytěženo více dřeva, než by bylo schopno samo regenerovat.

Posuzování životního cyklu

Často se ztotožňuje s pojmem uhlíková stopa, má představovat ekologicky relevantní vlastnosti společnosti / procesu / produktu. Často se vyjadřuje pouze v CO2 ekvivalentech. V zásadě však chybí dopad na všechny oblasti ekologie, nejen na ty, které se týkají skleníkových plynů.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

PAU jsou prstencové chemické sloučeniny a jsou výsledkem nedokonalého spalování organického materiálu, jako je dřevo, uhlí nebo olej. Mnoho PAU má karcinogenní, mutagenní nebo reprodukční vlastnosti. Další vlastnosti mnoha PAU -> špatně rozložitelné a toxické.

Skleníkové plyny

Skleníkové plyny jsou ty plyny v zemské atmosféře, které produkují takzvaný skleníkový efekt (oteplování atmosféry srovnatelné s podmínkami ve skleníku). Většina skleníkových plynů může mít přirozený, ale také antropogenní (umělý) původ. Zde je třeba zmínit zejména oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4).

UpCycling

Vyšší stupeň recyklace, při kterém vzniká produkt z odpadu, který svými vlastnostmi převyšuje původní produkt. Proces AVIeCO2 je klasickým příkladem procesu upcyklace.

Okyselení

Mnoho emisí způsobených člověkem v průmyslu, dopravě nebo zemědělství vypouští do ovzduší kyselý dusík a sloučeniny síry (SO2, NHx, NOx). Pokud se tyto dostanou do půdy, ztratí se důležité živiny. Pokud je nedostatek živin, rostliny ztrácejí vitalitu na kyselých půdách. Navíc klesá odolnost vůči stresu ze sucha nebo škůdcům. To vede ke smrti důležitých složek v půdě, což má zase dopad na život v půdě i na povrchu půdy .